Warunki gwarancyjne

Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez sklep internetowy Platinum Fitness.

Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy

siedziba firmy platinumfitness

e-mail sklep@platinumfitness.pl, nr telefonu +48.814403328, a Klientami.

Sklep Platinum Fitness udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne funkcjonowanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji i liczy się od daty zakupu towaru.

Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego elementów przez Klienta lub podmiot inny niż sklep Platinum Fitness.; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez sklep Platinum Fitness oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez sklep Platinum Fitness, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Sklep Platinum Fitness rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

Sposób dostarczenia sprzętu w ramach gwarancji: klient sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt do siedziby sklepu Platinum Fitness na własny koszt, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny.

W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, sklep Platinum Fitness stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, sklep Platinum Fitness poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez sklep Platinum Fitness kosztów.

Sklep Platinum Fitness nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć do sklepu Platinum Fitness w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z niezgodności towaru z umową. W relacjach wynikających z niniejszej Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego

Sklep sportowy Platinum Fitness

siedziba platinum fitness

telefon: +48.814403328
e-mail: sklep@platinumfitness.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl